Informacje o Projekcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia Samodzielności”. Projekt potrwa od 1 marca 2019 do 31 marca 2021.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób/rodzin, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z terenu Iławy i powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia szczególnie zapraszamy przedstawicieli rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci), a także rodziny z dzieckiem (0-3 lat) zagrożonym niepełnosprawnością.

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach:

I nabór marzec 2019

II nabór luty-marzec 2020

Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować do Biura Projektu:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie

I piętro, pokój 101 (poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 15:00)

14-202 Iława, ul. Wiejska 2 D

Telefon: 500 292 014, e-mail: biuro.as@psoni.ilawa.pl

Aktualności i dokumenty rekrutacyjne do pobrania tu: http://www.psoni.ilawa.pl/akademia-samodzielnosci/

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

                                                                  Ogłoszenie o naborze

                                     na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie poszukuje osób, w tym:

 • Logopedy

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 3 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy : od czerwca 2018 r.

Liczba godzin:

 • Logopeda: 1 godzina zegarowa dziennie 3 razy w tygodniu( w dni robocze poniedziałek, środa, piątek w godzinach popołudniowych do uzgodnienia z rodzicami dziecka), łącznie 3 godziny zegarowe tygodniowo;

 

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Lubawa.

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Logopedy
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 1. W uzgodnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagania wskazane:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

II. Zakres wykonywania usług:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr.1).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze”

można składać do dnia 30. 05.2018 r.

 • osobiście
 • lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Inne informacje:

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonywanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 645 28 55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                                                                Kierownik

 

                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie

 

                                                                                                     /-/    Bożena Knabe

 

 

Lubawa, dnia 7 maja 2018 r.

 

Załącznik nr. 1

 

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – Oferta pracy

                                                 Ogłoszenie o naborze

          na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie poszukuje osób, w tym:

 • Logopedy

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 3 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy : od maja 2018 r.

Liczba godzin:

 • Logopeda: 1 godzina zegarowa dziennie 3 razy w tygodniu( w dni robocze poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach popołudniowych do uzgodnienia z rodzicami dziecka), łącznie 3 godziny zegarowe tygodniowo;

 

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Lubawa.

 I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Logopedy
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 1. W uzgodnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagania wskazane:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

 II. Zakres wykonywania usług:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr.1).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze”

można składać do dnia 30. 04.2018 r.

 • osobiście
 • lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonywanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 645 28 55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                                                            Kierownik

                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie

 

                                                                                                   /-/    Bożena Knabe

 

 

Lubawa, dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

 

Załącznik nr. 1

 

Zapraszamy na warsztaty edukacji ekonomicznej

WARSZTATY EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 ( grupa I) i 11.00 (grupa II)  w sali sesyjnej Urzędu Miasta
w Lubawie odbędą się warsztaty edukacji ekonomicznej dla osób zakwalifikowanych
do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów będzie wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad gospodarowania budżetem domowym,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej planowania budżetu,
 • Uświadomienie roli i zalet świadomego oszczędzania.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • poznają podstawowe zasady gospodarowania budżetem domowym,
 • zdobędą informacje na temat efektywnego oszczędzania,
 • zdobędą umiejętności planowania budżetu domowego.

 

 

Osoby zainteresowane do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A ( dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w programie POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017).