O projekcie

Tytuł projektu:  Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie miasta Lubawa

Nr Umowy o dofinansowanie: RPWM.11.02.03-28-0010/20-00

Oś priorytetowa  RPWM. 11.00.00 – Włączenie społeczne

Działanie 11.02.00 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Program Operacyjny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Beneficjent: Gmina Miejska Lubawa z siedzibą w Lubawie, ul.Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Grupa docelowa: 24 osoby pracujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawie, w tym opiekunki środowiskowe, asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni

Cel projektu: Wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w okresie od 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r. ( doposażenie stanowisk  pracy 24 pracowników)

Działania przewidziane w projekcie:

  • zakup doposażenia stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią ( zakup maseczek ochronnych, rękawic, przyłbic, płynów i żelów do dezynfekcji rąk, fartuchów ochronnych)
  • zakup sprzętów niezbędnych do przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (zakup bezdotykowej stacji dezynfekcji rąk, automatycznych dozowników płynu do dezynfekcji rąk, generatora ozonu do pomieszczeń,  termometrów bezdotykowych)

Termin realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 32 093,75 zł

Kwota dofinansowania: 30 365,75 zł

Wkład własny: 1 728,00 zł

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa, tel. 89 645 28 55, e-mail: sekretariat@mops.lubawa.pl

 

Projekt „Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie miasta Lubawa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie  nr RPWM.11.02.03-28-0010/20-00