Pomoc Społeczna

Terminy wypłat zasiłków celowych i okresowych w roku 2021. Terminy mogą ulec zmianie.


Styczeń22.01.2021
Luty23.02.2021
Marzec24.03.2021
Kwiecień22.04.2021
Maj25.05.2021
Czerwiec23.06.2021
Lipiec23.07.2021
Sierpeiń24.08.2021
Wrzesień23.09.2021
Październik22.10.2021
Listopad24.11.2021
Grudzień17.12.2021

Terminy wypłat zasiłków stałych w roku 2021. Terminy mogą ulec zmianie.


Styczeń12.01.2021
Luty11.02.2021
Marzec11.03.2021
Kwiecień13.04.2021
Maj11.05.2021
Czerwiec11.06.2021
Lipiec13.07.2021
Sierpeiń11.08.2021
Wrzesień11.09.2021
Październik12.10.2021
Listopad10.11.2021
Grudzień10.12.2021

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:

 • Osoby zainteresowanej
 • Jej przedstawiciela ustawowego
 • Innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza 701,00 zł
 • Rodzinie, w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł
 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do dochodu nie wlicza się:

 • Alimentów świadczonych na rzecz innych osób
 • Jednorazowych świadczeń socjalnych
 • Świadczeń w naturze
 • Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

 • Przyznawanie i wpłacanie świadczeń.
 • Praca socjalna.
 • Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 • Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 • Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym.
 • Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 • Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie.
 • Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.
 • Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm).


Na osobę samotnie gospodarującą – nie więcej niż: 701,00 zł
Na każdą osobę w rodzinie – nie więcej niż: 528,00 zł
Maksymalna kwota zasiłku stałego: 645,00 zł
Minimalna kwota zasiłku stałego: 30,00 zł
Minimalna kwota zasiłku okresowego: 20,00 zł

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód netto nie przekracza 701,00 zł, osobom w rodzinie, których dochód netto nie przekracza 528,00 zł. Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


Rodzaje Świadczeń Pieniężnych
Zasiłek stały (zadanie własne gminy)
Zasiłek okresowy (zadanie własne gminy)
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zadanie własne gminy)
Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne gminy)
Pomoc dla rodzin zastępczych (zadanie własne powiatu)
Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki (zadanie własne powiatu)
Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (zadanie własne powiatu)
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód netto nie przekracza 645,00 zł, osobom w rodzinie, których dochód netto nie przekracza 528,00 zł. Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.


Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.