Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – Oferta pracy

                                                 Ogłoszenie o naborze

          na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie poszukuje osób, w tym:

 • Logopedy

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 3 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy : od maja 2018 r.

Liczba godzin:

 • Logopeda: 1 godzina zegarowa dziennie 3 razy w tygodniu( w dni robocze poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach popołudniowych do uzgodnienia z rodzicami dziecka), łącznie 3 godziny zegarowe tygodniowo;

 

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Lubawa.

 I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Logopedy
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 1. W uzgodnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagania wskazane:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

 II. Zakres wykonywania usług:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr.1).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze”

można składać do dnia 30. 04.2018 r.

 • osobiście
 • lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonywanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 645 28 55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                                                            Kierownik

                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie

 

                                                                                                   /-/    Bożena Knabe

 

 

Lubawa, dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

 

Załącznik nr. 1

 

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – Oferta pracy

                                                   Ogłoszenie o naborze

                    na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie poszukuje osób, w tym:

 • Logopedy

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 3 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy : od kwietnia 2018 r.

Liczba godzin:

 • Logopeda: 1 godzina zegarowa dziennie 3 razy w tygodniu( w dni robocze poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach popołudniowych do uzgodnienia z rodzicami dziecka), łącznie 3 godziny zegarowe tygodniowo;

 

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Lubawa.

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Logopedy
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 1. W uzgodnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagania wskazane:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

 II. Zakres wykonywania usług:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr.1).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze”

można składać do dnia 15. 04.2018 r.

 • osobiście
 • lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonywanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 645 28 55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie

 

                                                                                                                   Bożena Knabe

 

 

Lubawa, dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

1. Załącznik nr.1.pdf

 

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – Oferta pracy

               

                                                      Ogłoszenie o naborze

                       na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie poszukuje osób, w tym:

 • Logopedy

do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka w wieku 3 lat.

Charakter umowy: umowa zlecenie.

Okres obowiązywania umowy : od kwietnia 2018 r.

Liczba godzin:

 • Logopeda: 1 godzina zegarowa dziennie 3 razy w tygodniu( w dni robocze poniedziałek, środa, piątek w godzinach popołudniowych do uzgodnienia z rodzicami dziecka), łącznie 3 godziny zegarowe tygodniowo;

 

Miejsce wykonywania usług: w miejscu zamieszkania dziecka, tj. miejscowość Lubawa.

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
 • Logopedy
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
 • Szpitalu psychiatrycznym;
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • Zakładzie rehabilitacji;
 • Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 1. W uzgodnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Wymagania wskazane:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 

II. Zakres wykonywania usług:

 1. Rehabilitacja ruchowa i logopedyczna zgodnie z opracowanym indywidualnym programem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobojętnym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych *Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada;
 4. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr.1).

 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze”

można składać do dnia 30. 03.2018 r.

 • osobiście
 • lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Inne informacje:

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonywanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 89 645 28 55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne – szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik

                                                                                                                                                                                                                                                       Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bożena Knabe

 

Lubawa, dnia 20 marca 2018 r.

 

                              

Załączniki:

 

1). Załącznik nr. 1

Gwiazdkowa Niespodzianka

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie po raz drugi miał przyjemność wspólnie z Fundacja Ichthys zorganizować akcje pod nazwą „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

        Akcja ta ma na celu przybliżyć ten radosny czas oczekiwania, jakim jest Boże Narodzenie. Jest to czas dzielenia się z drugim człowiekiem, niesienia radości oraz przypominania, jak ważną i niepowtarzalną istotą  jest każdy  człowiek.

        Projekt „ Gwiazdkowa Niespodzianka” zapoczątkowany został w 1990 roku w Walii przez Davida Cooke’a, który wysłał paczki potrzebującym dzieciom. Obecnie paczki są wysyłane i przekazywane przez dzieci i rodziny w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Finlandii, Szwajcarii i Nowej Zelandii.

        Na spotkanie przybyli goście z Niemiec, Kanady i Ukrainy, którzy zachęcali do okazywania miłości Bożej dzieciom na całym świecie oraz niesiania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Całemu przedsięwzięciu towarzyszył taniec, śpiew oraz quiz wiedzy o Jezusie, w którym dzieci wykazały się dużą wiedzą. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowe paczki oraz słodki poczęstunek.

        Najbardziej magicznym momentem było otwarcie paczek, które wywołało wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Dziękujemy za zbiórkę żywności

 

Świąteczna Zbiórka Żywności dla najbardziej potrzebujących to prawie tona … serca i wrażliwości!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa podsumowały tegoroczną grudniową „Świąteczną Zbiórkę Żywności” organizowaną wspólnie z Bankiem Żywności w Olsztynie.

W dniach 01-03.12.2017 roku w 26 sklepach na terenie miasta i gminy Lubawa przy oznaczonych koszach na darczyńców czekali wolontariusze – uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Lubawa. Podczas tegorocznej Zbiórki Żywności udało się zebrać aż 959,55 kg artykułów spożywczych. Z przekazanych produktów powstaną teraz paczki żywnościowe, które przed świętami uzupełnią zapasy najuboższych rodzin, osób niepełnosprawnych, samotnych i schorowanych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z pomocy społecznej w/w ośrodków.

Darczyńcom, sklepom, wolontariuszom, koordynatorom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie i Lubawie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lubawie serdecznie dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz za okazane serce i wrażliwość.