Zarządzenie NR 103/2015

 

Zarządzenie Nr 103/2015
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 4 listopada 2015 roku

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego W celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Lubawa na lata 2016 – 2021”

Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 30
września 2015 r. W sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021” zarządzam,
co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny w celu przeprowadzenia na terenie Miasta konsultacji
społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na
lata 2016 – 2021” W składzie:
Przewodniczący Zespołu:

1) Anna Szubring- Kozłowska – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubawie

Członkowie Zespołu:

2) Bożena Knabe – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie
3) Iwona Zielińska – starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubawie

2. Burmistrz W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian W składzie Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz
opracowanie zbiorczego formularza konsultacyjnego zawierającego wyniki
przeprowadzonych konsultacji społecznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki
 Zarządzenie 103-2015.pdf

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Lubawa na lata 2016-2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016-2021”.

Konsultacje mają na celu zebranie pisemnych uwag i opinii mieszkańców miasta Lubawa na temat ogólnych założeń strategii.
Uwagi i opinie należy składać wyłącznie na dołączonym formularzu konsultacyjnym w terminie od 12 – 27 listopada 2015 roku.

Wypełniony i podpisany formularz (w formacie PDF) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.lubawa.pl w tytule wiadomości wpisując: „Konsultacje społeczne”.

Formularz można również dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Projekt strategii będzie również dostępny w siedzibie naszego Ośrodka.

Opinie i uwagi wniesione po terminie lub w sposób inny niż opisano powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki

formularz.pdf formularz.docx SRPS_Lubawa.pdf SRPS_Lubawa.docx