Zarządzenie NR 103/2015

 

Zarządzenie Nr 103/2015
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 4 listopada 2015 roku

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego W celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Lubawa na lata 2016 – 2021”

Na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XI/88/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 30
września 2015 r. W sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021” zarządzam,
co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Konsultacyjny w celu przeprowadzenia na terenie Miasta konsultacji
społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na
lata 2016 – 2021” W składzie:
Przewodniczący Zespołu:

1) Anna Szubring- Kozłowska – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubawie

Członkowie Zespołu:

2) Bożena Knabe – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie
3) Iwona Zielińska – starszy pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubawie

2. Burmistrz W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian W składzie Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu Konsultacyjnego należy przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz
opracowanie zbiorczego formularza konsultacyjnego zawierającego wyniki
przeprowadzonych konsultacji społecznych.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki
 Zarządzenie 103-2015.pdf