O projekcie

 

Tytuł projektu: „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin”

Nr Umowy RPWM.11.02.03-28-0019/19

Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne

Działanie 11.02.00 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Program Operacyjny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014 – 2020

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 9iv – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Beneficjent: Gmina Miejska Lubawa z siedzibą w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A,
14-260 Lubawa

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Opis grupy docelowej:

Uczestnikami projektu będzie 40 osób ( 21 Kobiet/19 Mężczyzn , w tym 11 osób dorosłych i 29 dzieci) mieszkańców Lubawy zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ok. 11 rodzin, w tym osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe) zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją

Projekt skierowany jest w szczególności do osób/rodzin:

 • zagrożonych wykluczeniem społecznym przynajmniej z jednego powodu, w tym:
  • długotrwałe bezrobocie,
  • niepełnosprawność
  • wielodzietność
  • inne
 • zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją.

Cel projektu:

Podniesienie aktywności społecznej dla 40 osób (21 kobiet/ 19 mężczyzn, w tym 11 osób dorosłych
 i 29 dzieci) mieszkańców Lubawy  zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ok. 11 rodzin) , zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją w okresie 01.05.2020 do 30.04.2021.

 

Działania przewidziane w projekcie:

1.Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb.

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Wsparcie przez zespół specjalistów: (psycholog, pracownik socjalny).
 1. Wsparcie dla rodziców.

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Trening komunikacji interpersonalnej,
 • Szkoła dla rodziców,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Warsztaty wizerunkowe.
 1. Wsparcie dla dzieci.

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Zajęcia świetlicowe, w tym: – wakacje w świetlicy: zajęcia z animatorem, warsztaty plastyczne,

– zajęcia świetlicowe: z pedagogiem, – zajęcia psychoedukacyjne: zajęcia z psychologiem

 • Warsztaty grupowe z psychologiem,
 1. Wsparcie dla rodzin.

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Psychoedukacja,
 • Warsztaty zdrowego żywienia,
 • Wyjazdy integracyjne,
 • Wyjście do kina,
 • Warsztaty „szyte na miarę”
 • Zajęcia ruchowe dla rodzin,
 • Zagospodarowanie terenu zielonego,
 • Piknik Rodzinny
 • Zajęcia z I Pomocy
 • Warsztaty kulinarne.

 

 

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2021

Wartość projektu ogółem: 295 912,75 zł

Kwota dofinansowania: 237 912,75 zł

Wkład własny: 58 000,00 zł

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A,
14-260 Lubawa, tel. 89 645 28 55, e-mail: sekretariat@mops.lubawa.pl

 

Projekt „Kompleksowe usługi aktywizacyjno – integracyjne na rzecz rodzin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowaniu nr RPWM.11.02.03-28-0019/19