O projekcie

Tytuł projektu: „ Rodzinnie w Lubawie”

Nr Umowy RPWM.11.02.03-28-0017/18

Oś priorytetowa 11.00.00 – Włączenie społeczne

Działanie 11.02.00 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent: Gmina Miejska Lubawa z siedzibą w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A,
14-260 Lubawa

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 Lubawa.

Opis grupy docelowej:

Uczestnikami projektu będzie 30 osób ( 17 Kobiet/13 Mężczyzn , w tym 10 osób dorosłych i 20 dzieci, 1 osoba z niepełnosprawnością) mieszkańców Lubawy zagrożonych wykluczeniem społecznym ( ok. 6 rodzin) w szczególności osoby.

 • długotrwale bezrobotne,
 • z niepełnosprawnościami ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie aktywności społecznej dla 30 osób (17 kobiet, 13 mężczyzn, w tym 10 osób dorosłych i 20 dzieci, 1 osoba z niepełnosprawnością) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Lubawy.

Działania:

Program działań podjętych w projekcie:

1.Wieloprofilowa diagnoza zasobów i potrzeb.-10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn).

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Wsparcie przez zespół specjalistów: (psycholog, pracownik socjalny).

2. Warsztaty edukacyjno-rozwojowe Aktywni Rodzice-10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn).

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Szkoła dla Rodziców,
 • Utworzenie i prowadzenie grupy samopomocy,
 • Warsztaty z asertywności, autoprezentacji,
 • Warsztaty komputerowe,
 • Trening komunikacji interpersonalnej,
 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, terapeuta),
 • Usługi asystenckie,
 • Opieka dla osób zależnych.

3. Aktywne dzieci- 20 osób (10 kobiet, 10 mężczyzn).

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Warsztaty edukacyjno-rozwojowe,
 • Warsztaty grupowe z psychologiem,
 • Zajęcia świetlicowe dla dzieci.

4. Klub aktywności- 30 osób (17 kobiet, 13 mężczyzn).

– Rodzaj i charakter udzielonego wsparcia:

 • Wyjazdy integracyjne,
 • Warsztaty integracyjne,
 • Warsztaty „szyte na miarę”
 • Warsztaty kulinarne,
 • Warsztaty edukacyjno-rozwojowe,
 • Warsztaty plastyczne,
 • Pikniki Rodzinne

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 29.02.2020

Wartość projektu ogółem: 285 862,50 zł

Kwota dofinansowania: 241 862,50 zł

Wkład własny: 44 000,00 zł

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 9A,
14-260 Lubawa, tel. 89 645 28 55, e-mail: sekretariat@mops.lubawa.pl

Projekt „ Rodzinnie w Lubawie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.