Świadczenia Rodzinne

Nowe Świadczenie od Stycznia 2017r.

Świadczenie „Za Życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcowi, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od daty narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osoby ubiegające się o świadczenie składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 2.  Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizacje II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii prenatalnej lub neonatologii.
 3.  Zaświadczenie lekarskie  /  zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U poz. 1234). Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego /  zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących  opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Świadczenie Pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej lub inna osoba, na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnoprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się :

 1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2.  Orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazanymi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lun pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

       Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie:

      1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – 1200,00 zł:

      2 W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r. – 1300,00 zł:

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie podlegać corocznej waloryzacji.

Po waloryzacji z dniem 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi: 1406,00

 

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego w roku 2020. Terminy mogą ulec zmianie.
Styczeń26.01.2021
Luty24.02.2021
Marzec26.03.2021
Kwiecień27.04.2021
Maj26.05.2021
Czerwiec24.06.2021
Lipiec27.07.2021
Sierpeiń26.08.2021
Wrzesień27.09.2021
Październik26.10.2021
Listopad25.11.2021
Grudzień21.12.2021

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy – od 1 listopada 2015 do 31 października 2017 roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764 zł na członka rodziny.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane Dokumenty do Zasiłku Rodzinnego:


 • Wniosek

 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

 • Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej

 • Odpis aktu urodzenia dziecka

 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

 • Kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko)

 • Zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

 • Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

Dokumenty wymagane do ustalenia dochodu to:


 • Oświadczenia członków rodziny prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  (ryczałt lub karta podatkowa) o wysokości dochodów za rok poprzedzający okres zasiłkowy na formularzu)

 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za rok poprzedzający okres zasiłkowy (na formularzu)
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • Przy utracie dochodu kserokopia świadectwa pracy, dokumentu potwierdzającego utratę Np.: kserokopia świadectwa pracy.
 • Przy uzyskaniu dochodu dokument potwierdzający uzyskanie dochodu np.: umowa o pracę, umowa-zlecenie

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:


 • Urodzenia dziecka

 • Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • Samotne wychowanie dziecka

 • Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

 • Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

 • Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przyznawany jest w wysokości 153 zł., na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:


 • Niepełnosprawne dziecko

 • Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia

 • Osoba, która ukończyła 75 lat

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności -bezterminowo.

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł.

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

 • Zawarła związek małżeński

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzane są następujące zmiany od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Nowelizacja wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach – przez 65 tygodni, trojgu – 67 tygodni, czworgu – 69 tygodni, przy piątce i więcej – 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać, więc osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą, więc m.in. bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż świadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokości netto zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń określono jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur.

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzane są następujące zmiany od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Nowelizacja wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach – przez 65 tygodni, trojgu – 67 tygodni, czworgu – 69 tygodni, przy piątce i więcej – 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać, więc osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą, więc m.in. bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż świadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokości netto zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń określono jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur.

„Złotówka za złotówkę” – nowelizacja ustawy o świadczenia rodzinne wprowadza zmiany w zasiłkach rodzinnych Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa, ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki zmianom świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty będzie wyższa niż 20,00 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.  Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium.

Nowe rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

 

Wzory wniosków i załączników są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wzory wniosków o świadczenia dla rodzin).

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 1.  Wzór wniosku zaświadczenie lekarskie.pdf