Usługi Opiekuńcze

Usługi Opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi Opiekuńcze świadczone są osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza- 634,00 zł, osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza  514,00 zł. Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze w zależności od dochodu.

Usługi świadczone są świadczone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w miejscu zamieszkania podopiecznego. Ośrodek Pomocy nie świadczy usług w święta i dni wolne od pracy. Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby.

Podczas wywiadu Środowiskowego określa się:

  • Rodzaj  świadczonych usług
  • Zakres usług
  • Wymiar dzienny świadczonych usług
  • Okres, przez który mają być świadczone usługi
  • Wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.

Wymagane Dokumenty Podczas wywiadu środowiskowego:

  • Dowód osobisty
  • Zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług)


Zakres usług opiekuńczych
Utrzymanie mieszkań podopiecznych w czystości
Robienie zakupów podopiecznym
Załatwianie spraw bieżących podopiecznych
Przygotowanie posiłków
Pranie bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego
Przynoszenie opału i palenie w piecu
Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego
Zapewnienie podopiecznemu kontaktu ze środowiskiem
Zapewnienie opieki podopiecznemu w czasie jego wizyt u lekarza
W razie potrzeby karmienie i podawanie lekarstw podopiecznemu
Zgłaszanie innych potrzeb podopiecznego do organizatorki usług